06 28925476     info@dvangijzenfysiotherapie.nl      

Huisregels

Huisregels D. Van Gijzen Fysiotherapie.

Algemene regels

 • Cliënten dienen zich volgens de algemene normen en waarden te gedragen.
 • Wanneer u uw jas of eigendommen in de wachtruimte of aan de kapstok achterlaat denkt u dan om uw waardevolle spullen
 • Bij gebrek aan zitruimte is het vanzelfsprekend dat minder valide personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • In de hele praktijk is een rookverbod van toepassing.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • U dient tijdens alle omstandigheden aanwijzingen van het personeel of bevoegde instantie op te volgen.
 • U wordt geacht zelf op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden die uw zorgverzekering stelt.
 • Daarbij draagt u de financiële verantwoordelijkheid voor de behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Heeft u eventuele vragen over uw polisvoorwaarden kunt u deze altijd stellen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer u niet in staat bent om uw afspraak binnen 36 uur af te zeggen zijn wij genoodzaakt om de behandeling in rekening te brengen.
 • Bij verhindering door ziekte of vakantie door de fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met u verplaatst of overgenomen door een vervangend fysiotherapeut. 

Regels oefenzaal

 • Het gebruik van een handdoek tijdens de oefeningen in de sportzaal is verplicht. Deze dient u zelf mee te nemen.
 • Er wordt verwacht wanneer u transpiratie achterlaat op de vloer of op een apparaat dit op te ruimen met uw handdoek of keukenrol welke aanwezig is in de sportzaal.
 • De cliënt is verplicht sportschoenen te dragen welke niet buiten zijn gebruikt.
 • In de sportzaal is gepaste sportkleding bij het trainen verplicht. Een ontbloot bovenlichaam is ongepast.
 • Indien u uw kinderen meeneemt naar de sportzaal is dit geheel op eigen risico.
 • Er wordt van de cliënt verwacht het gebruikte oefenmateriaal na gebruik netjes op te bergen. 

Privacy van persoonsgegevens

 • De fysiotherapeuten gaan vertrouwelijk om met al uw (medische) gegevens; besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Alleen behandel- en persoonsgegevens worden vastgelegd.
 • Gegevens worden alleen dan aan derden verstrekt wanneer de patiënt (of een ouder/verzorger bij patiënten onder de 18 jaar) hiervoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.

Bejegening

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Uw fysiotherapeut behandelt u op basis van zijn professionaliteit. Hebt u toch een opmerking of klacht, dan kunt u dat kenbaar maken aan uw fysiotherapeut, de praktijkhouder of via de klachtenprocedure van het KNGF.